05 de setembre 2016

PREMIS LITERARIS: DRETS I OBLIGACIONS


Continuem amb la lectura crítica de les bases dels premis literaris, amb l'objectiu de fer patent que els cal amb urgència una actualització per dignificar els drets de l'autor. 
En aquest apunt repassem en les convocatòries de premis vigents alguns aspectes referits a la vulneració dels drets de propietat intel·lectual, a les dotacions i a les obligacions a què es veuen sotmesos alguns guardonats.

SOBRE ELS DRETS D'AUTOR
D'entrada l'autor que presenti una obra a un concurs literari ha de saber que si el guardó és un premi, els convocants descomptaran el 19% d'IRPF, si són drets d'autor, el 15%.

—Vegeu la contradicció en el punt 2 de les bases del Premi Vicent Andrés Estellés de Burjasssot: el guardó és una bestreta de drets d'autor, en canvi, a la lletra petita: «Segons la llei 35-2016, de 28 de novembre, de l’IRPF i de modificació parcial de les lleis dels Imposts de Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni (vigent fins a l’1 de gener de 2017), l’article 101.7 estipula que el percentatge de retenció i ingrés a compte sobre els premis que es lliuren com a conseqüència de la participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries, estiguen o no vinculats a l’oferta, promoció o venda de determinats béns, productes o serveis, serà del 19 per cent».


NO SÓN PREMIS, SÓN BESTRETES DELS DRETS D'AUTOR
Els premis que són acomptes de drets d'autor no són premis per a l'autor sinó per a l'editorial, la qual no haurà de pagar drets per la primera edició —o pels exemplars que s'especifiquin—, ni tan sols caldrà que es preocupi de fer promoció del llibre.
Vegeu-ne uns exemples:
—Premis 3 i 4 (Joan Fuster, d'assaig; Vicent A. Estellés, de poesia i Andròmina, de novel·la), el premi és una bestreta dels drets d'edició dels 4.000 primers exemplars que es venguin.

—Premis Ciutat d’Alzira (novel·la, poesia, assaig, infantil, juvenil, teatre, àlbum internacional, divulgació científica. «s’entendran com a pagament dels drets d’autor dels primers 4.000 exemplars que es venguen».


EL PREMI ÉS UNA PUBLICACIÓ
No entren en aquest apartat els premis —generalment, puntuals, commemoratius i/o solidaris— on autors i convocants s'impliquen en una causa o un esdeveniment comuns. L'autor no cobrarà drets per aquella edició, però conserva, des del primer moment, els drets per publicar l'original a qualsevol altra editorial i suport. La difusió del treball i de l'autor depenen de qui el convoca i de les sinergies que pot moure el mateix esdeveniment.
Vegeu el Primer Premi de poesia Francesc Garriga. El premi és la publicació del llibre, però hi ha omissions a les bases que obren dubtes. L'editaran tres editorials que prometen «àmplia difusió al llarg i ample de tots els Països Catalans». Les bases no preveuen contracte ni drets d’autor. La promesa de "difusió" al llarg i ample dels Països Catalans, sense cap altre compromís, deixa sense concretar qui costejarà els viatges i les dietes de les presentacions. Sobta també que els convocants no admetin pseudònims, cosa que fa pensar que triaran un autor, no la millor obra, independentment de qui l'hagi escrita.

PREMIS REPARTITS EN ACCÈSSITS
Una dotació interessant dividida (per x) pot no tenir el mínim interès. Preveure a les bases que es pot dividir un premi en accèssits és admetre que el jurat no es posarà d'acord a l'hora de triar el millor original entre els treballs presentats.  En tot cas, l'autor quan envia l'original ha de saber la quantitat màxima d'accèssits amb què els convocants accepten dividir el guardó.  No pot faltar-hi la clàusula que especifiqui que l'autor pot renunciar a l'accèssit.
Vegeu-ne uns exemples:
—Premi de narrativa Arnau de Palomar de Riudoms:  Si el jurat «ho considera oportú repartiren el premi en accèssits».

—Premi de poesia Miquel Martí i Pol, de Roda de Ter: "Es podrà repartir el seu import en diferents accèssits".


PREMIS QUE COMPORTEN COMPROMISOS
El premi hauria de ser el premi i prou, però hi ha concursos on el premi en metàl·lic inclou l'exigència per a l'autor de ser present a activitats sense limitació de temes, espais i dades que decideixin els convocants. En d'altres casos el premi no s'atorga només per a l’obra sinó que inclou el pagament d'una obligació que emana del premi —fer de jurat de la següent convocatòria, per exemple— i que no té res a veure amb l'autor ni amb l'obra guardonada.
Vegeu-ne uns exemples:
—Premi Vicent Andrés Estellés de Burjassot «el guanyador del premi es compromet a col·laborar en aquells actes que les organitzadors estimen escaients».

—Als premis Ciutat d’Alzira l’autor guanyador «es compromet a formar part del jurat de l’edició següent, com a obligació derivada del premi, que inclou la remuneració del susdit compromís».


CESSIÓ DE DRETS
No hem de confondre els drets d'explotació amb els drets de l'autor. Atenció, autors, llegiu bé què diuen les bases, n'esteu acceptant els lligams i les conseqüències, si —malgrat les clàusules abusives— us presenteu al premi.
Els drets d'explotació es poden cedir a una editorial en exclusiva, però, cal que per cada modalitat —de butxaca, audiovisual, traduccions...— es faci un contracte específic, cosa que ja sabem que no es compleix.
Els drets d'autor són els drets de la propietat intel·lectual i són exclusius de l'autor, tant si és algú que comença a escriure com si és un autor consagrat amb obra reconeguda. No s'han de cedir per sempre a l'editorial.
Convocar un premi no vol dir 'comprar' els drets d'autor d'un original. Veureu en algunes bases que el treball passa a ser "propietat" d'un banc i l'autor, a més de perdre'n el control, queda a mercè de l'editor, del qual no cobrarà drets d'autor perquè amb el premi ja els ha cobrat per sempre.
En altres premis, les bases preveuen que l'autor guardonat farà cessió gratuïta dels drets per a tots els països del món i fins el màxim període de temps de protecció legal. És a dir, els hereus no hi tindran drets fins després de 70 anys!
Vegeu-ne uns exemples:
—Premi Grandalla de poesia, dotat per Crèdit Andorrà: «L’obra premiada o la guanyadora de l’accèssit restarà propietat del dotador».  I més avall, «si l'autor/a accepta les condicions proposades per l'editorial, Pagès Editors assumirà tots els costos de la publicació».


—Carles Riba de poesia, l'autor «cedeix en exclusiva per tot el període de vigència dels drets de propietat intel·lectual tots els drets d'explotació».

—Sant Jordi, cessió dels drets en exclusiva per a totes les modalitats. Audiovisuals, traduccions, aquí i a l’estranger.

—Santa Perpètua de poesia i contes breus: «Els concursants que siguin escollits com a guanyadors, en qualsevol de les categories dels premis, cedeixen a favor de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, tots els drets d’explotació de les obres o prestacions protegides que es puguin derivar de la seva participació per tal, d’entre altres drets, reproduir-les, distribuir-les, comunicar-les públicament i transformar-les a través de qualsevol format, suport o modalitat d’explotació.» «...Aquesta cessió és a títol gratuït, per a tots els països del món i fins el màxim període de temps de protecció legal».

—Premi Miquel de Palol, Girona: «Lʼatorgament del premi comporta que lʼautor de lʼobra guanyadora cedeix en exclusiva a Raval Edicions per tot el període de vigència dels drets de propietat intel·lectual tots els drets dʼexplotació (reproducció, distribució en qualsevol format, comunicació pública i transformació) sobre aquesta per a totes les modalitats dʼedició en qualsevol format o suport (tapa dura, rústica, butxaca, edicions econòmiques, edició de luxe, bibliòfil, il·lustrada, edició club, edició especial, edició on i off line, edicions digitals, ebooks, etc) incloent-hi tot tipus dʼadaptacions, com les audiovisuals, dramàtiques i radiofòniques, i la traducció en tots els idiomes.»

Continuarà... 
amb un recull d'anecdotari i experiències d'autors diversos


Vegeu en aquest mateix blog: